Ders Kataloğu

Yüksek Lisans Çalışmalarının Yürütülmesinde Aday Öğrencinin Sorumlulukları

Bilimsel Hazırlık Kapsamında Alınması Gereken Dersler

826501 Bilgisayar Ağları ve Veri İletişimi (3,0,3) 3 (AKTS:8) 

Veri iletişim ve bilgisayar ağlarının temelleri, ISO/OSI genel modeli, ağ ve iletim katmanları ve fiziksel veri iletim protokolleri. Veri yöneltme, akış denetimi, iletim tıkanıklık denetim ve çözümleme yöntemleri. TCP/IP protokol dizisi. Üst düzey uygulama protokolleri. Çağdaş ağ mimarileri.

826502 Bilgisayar Grafikleri (3,0,3) 3 (AKTS:8)

İki boyutlu uzayda temel kavramların tekrarı. 3 boyutlu modeller ve geometrik çevrimler. Grafik standartları (PHIGS, GKS) ve kullanıcı arabirimi standartları (X Windows). Gizli çizgi ve yüzeyler. Katı modelleme. Işıklandırma ve gölgeleme. Hareketlendirme.

826504 Veritabanı Yönetim Sistemleri (3,0,3) 3 (AKTS:8)

Veri tabanına giriş. Veri tabanı tasarımı. İlişkisel ve mantıksal veritabanı modelleri. Sorgu işleme ve optimizasyon. Dağıtılmış veritabanlarında veri işleme, geridönüş, kurtarma ve zamanlama denetimi. Güvenlik ve geçerlilik sınırlamaları. Genişletilmiş ilişkisel, nesneye dayalı ve uzman veritabanı sistemleri. Güncel araştırma konuları.

826505 Sayısal Görüntü İşleme Teknikleri (3,0,3) 3 (AKTS:8)

Görüntü işleme temel kavram ve tanımlar. Ayrık zaman sinyalleri ve sistemler. Örnekleme, yeniden yapılanma ve birimlendirme. Sayısal görüntü gösterimi. Görüntü çevrimleri. Görüntü geliştirme ve restore etme. Bölümleme ve tanımlama.

826506 İleri Bilgisayar Mimarileri (3,0,3) 3 (AKTS:8)

Bilgisayar sistemlerinin yapıları. RISC ve CISC mimarileri. Komut kümeleri. Mimari tasarım. İşlemci ve veri yolu organizasyonu. Verimlilik çözümleme. Pipelining ve diğer performans artırıcı teknikler. I/O sistemleri. Paralel ve süper bilgisayarlara giriş ve bağlantı ağları.

826508 İleri İşletim Sistemleri (3,0,3) 3 (AKTS:8)

İşletim sistemlerinin sınıflandırılması; genel amaçlı dağınık, paralel, çevrim-içi ve özel amaçlı işletim sistemlerinin tasarım ilkeleri; uygulama dillerinde destekleyici özellikler. Görüntü bellek yönetimi ve adresleme/paylaşım yöntemleri. Paralel ve eşzamanlı işlem biçimleri, görev komut dizilerinin oluşturulması ve eşgüdüm sağlayıcı yöntemler; semafor, kritik bölge, gözlemci, kaynak atama, kilitlenme; karşılıklı dışarma ve kilitleme, iç/dış veri iletim yöntemleri, koruma ve güvenlik. İşlemci atama/zamanlama yöntemleri, bellek ve veri erişim sistemlerinin yapı ve işleyiş özellikleri. Öğrencinin belirlenecek bir konuda durum araştırması yaparak bu alandaki güncel teknolojik gelişmeleri kapsayan bir seminer hazırlaması gerekmektedir.

826511 Bilgisayar Kontrol Sistemlerinin Güvenilirliği ve Arıza Kaldırılabilirliği (3,0,0) 3 (AKTS:8)

Kontrol sistemlerinin donanımı ve yazılımı, güvenilirliği, yeniden kurulamayan ve yeniden kurulabilir kontrol sistemleri, arıza-kaldırılabilirlik, kontrol sistemlerinin işletim sistemi, kontrol sistemlerinde hesaplama sürecinin organizasyonu, arıza-kaldırılabilirlik işlemlerinin tipleri, arıza-kaldırılabilirlik işlemlerinin adımları, arıza-kaldırılabilirlik işlemlerinin mekanizmaları: Arızaları bulma mekanizmaları, Arızaların yerini tespit etme mekanizmaları, Arızaların türlerini (hata veya bozuk) belirleme mekanizmaları, Hatadan sonra yeniden kurma mekanizmaları, Bozulmadan sonra yeniden kurma mekanizmaları.

826512 Çizge Kuramı ve Algoritmaları (3,0,0) 3 (AKTS:8)

Çizge kuramının temelleri, ağaçlar, temel çizge algoritmaları (BFS/DFS, Dijkstra ve BF algoritmaları) en-küçük tarayıcı ağaçlar, akı ağları ve algoritmaları, çizge renklendirme problemleri, NP-sınıfındaki probler ve yaklaştırma algoritmaları (düğüm-kapsama, küme-kapsama, Hamilton yolu, vertex-cover, set-cover, Hamiltonian path, gezgin-satıcı problemi)

826513 Sayısal Hesaplama Teknikleri ve Uygulamaları (3,0,0) 3 (AKTS:8)

Sayısal çözümlemenin temelleri, giriş-çıkış verileri, laplace dönüşümü, blok çizelgeleri, sayısal interpolasyon, türevsel denklemlerin sayısal çözümü, parçalı türevsel denklemler, en küçük kareler ve diğer teknikler: monte carlo, sınırlı farklar, sınırlı elemanlar, rasgele yürüyüş, iletim hattı yöntemleri. Bu yöntemlerin C programlama diliyle bilgisayar uygulamaları.

826514 Veri Görselleştirme (3,0,0) 3 (AKTS:8)

Dersin amacı, verinin yapısına keskin ve etkili bir şekilde bakmayı sağlayan görselleştirme araçlarını kullanarak, veri analizinin felsefesini öğrenciye sunmak. Veri görselleştirme, başka bir şekilde ortaya çıkarılmasına imkan olmayan karmaşık veri yapısını gösteren methodları sağlar. Hayal edilmemiş etkileri keşfeder, hayal edilmişlere meydan okuruz. Görselleştirmenin rolü ifade edilecek ve analiz edilen datanın sonuçları ve klasik istatistiksel methodlarla ilişkileri ortaya koyulacak S-Plus 6 data analizinin görselleştirilmesinde kullanılacak ve “istatistiksel hesap makinamız” olacak.

826515 Yapay Zeka (3,0,0) 3 (AKTS:8)

Ders, yapay zekanın dört merkezi alanına yoğunlaşacaktır: problem çözme ve arama, mantık ve çıkarım, belirsizlik ve olasılıklı akıl yürütme, ve öğrenme. Problem çözme ve arama, problemlerin modellemesinde durum-uzayı aramaları ve bunların çözüm metodları şeklinde ilgilenir. Mantık ve çıkarım, önermeli ve birinci-derece mantıkla, çıkarım ve mantıksal programlama metodları ile ilgilenir. Belirsizlik ve olasılıklı akıl yürütme, Bayes kuralı, Bayes ağları ve bunların çıkarımda kullanımı ile ilgilenir. Öğrenme, karar ağacı öğrenmesine odaklanacaktır.

826516 Bilgisayarla Görme (3,0,0) 3 (AKTS:8)

Ders, Bilgisayarlarla Görme konusuna geniş bir tanıtım sağlayacak, temel kavramları, metodolojileri ve algoritmik araçları, gerekli matematiksel temelleri de kapsayacak şekilde içerecektir. Dersin iki temel konusu, tanıma (resimlerde beklenen şeyleri bulma) ve 3D yorumlama (bir 3D görünümü bir 2D resim veya resim dizisinden anlama).

826517 Hesaplama Kuramı (3,0,0) 3 (AKTS:8)

Bilgisayarlar tarafından yapılabilen hesaplamaların ve hesaplama karmaşıklıklarının kuramı. Formal diller (düzenli diller ve bağlama duyarsız diller, otomatlar kuramı, olağan biçimler), hesaplanabilirlik teorisi (Turing makinesi, karar verilebilirlik/verilemezlik, durma problemi, indirgenebilirlik), karmaşıklık teorisi, (hesaplanabilirlik, P ve NP sınıfları, NP sınıfı, NP zorluk, polinomsal zamanda indirgenebilirlik, Cook-Levin kuramı)

826518 Paralel İşlemciler (3,0,0) 3 (AKTS:8)

Modern Bilgisayar Elemanları, Bilgisayar Mimarisinin Evrimi, Flynn Sınıflandırması, Çoklu İşlemciler & Çoklu Bilgisayarlar, Bellek Paylaşımlı Çoklu İşlemciler, Bellek Dağıtımlı Çoklu Bilgisayarlar, MIMD Bilgisayarlarının Taksonomisİ, Dağıtılmış Paylaşılan Bellek, Mesaj Geçişin mimari Özellikleri, Statik Ağ Mesaj Geçişli Çoklu Bilgisayarlar, Katıştırma, İletişim Yöntemleri, Çoklu Bilgisayar Platformu olarak Ağ Tabanlı Bilgisayarlar, Çoklu Vektör & SIMD Bilgisayarları, Vektör Süper Bilgisayarlar, SIMD Süper Bilgisayarlar, Ardışık Hesaplamalar, Ardışık Teknikler, Ardışık Uygulamalar İçin Hesaplama Platformu, Doğrusal ardışık İşlemciler, Doğrusal Olmayan İşlemciler, Yönerge Ardışık Tasarım, Aritmetik Ardışık Tasarım, Superscalar & Süper Ardışık Tasarım

826519 Melez Sistemler (3,0,0) 3 (AKTS:8)

Dersin temel konuları, biyolojik ve yapay sinir ağları, geriye yayılma algoritması ve çok katmanlı geriye yayılma algoritması, yapay sinir ağlan modelleri ve öğrenme algoritmalan, bulanık mantık ve bulanık kümeler, temel bulanık mantık matematiği, bulanık işlemler, bulanık sistemler, bulanık akıllı sistemleri, bulanık kontrol, genetik algoritmalar, yapay sinir ağlarının, bulanık sistemlerin ve genetik algoritmaların yakınsamasıdır.

826520 Kuantum Bilgisayarlara Giriş (3,0,0) 3 (AKTS:8)

Dersin   iki   temel   konusu   kuantum   bilgisayarların   fiziksel   çalışma   prensibi ve bunların uygulanmasından oluşmaktadır

826521 İleri Sinirsel Modelleme (3,0,0) 3 (AKTS:8)

Ders sinir ağlarına giriş, algılayıcı öğrenme kuralları, geri yayılım algoritmaları, genelleme ve gereğinden fazla eğitim, uyabilen lineer filtreler, radyal tabanlı ağlar, özörgütlemeli haritalar, öğrenmeli vektör nicemleme, geribeslemeli ağlar, hesaplamalı sinirsel bilime giriş ve nörodinamik hakkında genel bir bilgi sağlayacaktır.

826522 VLSI Algoritmaları  (3,0,0) 3 (AKTS:8)

Elektronik tasarım otomasyonuna giriş,VLSI tasarım araçları. Yüksek seviyede sentezleme algoritmaları: Zamanlam,eşleme,kaynak paylaşımı algoritmaları.Donanım/yazılım ortak sentezleme algoritmaları.Uygulamaların donanım yazılım olarak bölünmesi algoritmaları.VLSI tasarımında ortaya çıkan optimizasyon algoritmalarıÇok çekirdekli sistemlere uygulama eşleşmesinde performans,maliyet,güvenilirlik optimizasyonları.Buluşsal,genetik,linear programlama tabanlı optimizasyon tekniklerinin VLSI problemlerine uygulanması.Yonga üstü çok çekirdekli sistem tasarımı problemleri.Yonga-üstü-Network tasarım problemleri.Yonga-üstü-network tasarım problemleri.

826523 Bilgi Teknolojileri Yönetimi  (3,0,0) 3 (AKTS:8)

BT organizasyonu, BT yönetimi, BT süreçleri, BT proje yönetimi, BT kontrolleri standartları, Bilgi güvenliği, BT Risk Yönetimi ve BT denetim teknikleri gibi konulardaki yenilikler ve yapılan araştırmalar incelenecektir. Bu çerçevede, en iyi pratikler, değerlendirme metodolojileri, süreç olgunluk ve BT risk modelleri konuları da ders kapsamında verilecektir.

826524 Mobil İşletim Sistemleri  (3,0,0) 3 (AKTS:8)

Mobil işletim sistemlerine giriş. ANDROID işletim sistemi bileşenleri: aktiviteler – kullanıcı ara yüz bileşenleri, servisler, yayın alıcıları, içerik sağlayıcıları. SQLite veritabanı, uygulama kaynakları, intentler ve intent filitireleri, güvenlik. İleri seviye uygulamalar geliştirme projeleri.

826526 Veri Madenciliği  (3,0,0) 3 (AKTS:8)

Veri madenciliği yöntemlerine giriş, veri madenciliği ardışık düzeni, veri ön-işleme ve temizleme, veri indirgeme, veri madenciliği temel öğeleri, küme analizi, kümeleme, birliktelik kuralları, seri analizi ve dizi madenciliği, çizge madenciliği, veri görselleştirme ve veri ambarlama. Farklı alanlara ait detaylı uygulamalar.