%30 İngilizce Eğitim

COM101 Bilgisayar Programlama I (4-2) 5 7 
Problem çözümü ve algoritma geliştirme. Bilgisayar donanım ve yazılımı. Bilgisayar programlamaya giriş: makine, assembly ve yüksek düzeyli programlama dilleri. C programlama dili ile programlama: aritmetik ve mantıksal ifadeler, veri tipleri, giriş/çıkış, temel kontrol yapıları (seleksiyon, iterasyon, v.b.). Array veri tipi ve karakter dizgilerinin kullanımı. Fonksiyonlar: call-by-value ve call-by-reference, etki alanı (scope) kavramı, recursive fonksiyonlar. Structure veri tipi. C’de pointer kavramı ve kullanımı. Bit operasyonları. Dosya işleme

COM111 Bilgisayar Mühendisliğine Giriş (1-2) 2 4 
Bilgisayar programlama, Paket programlar, MATLAB, İki ve üç boyutlu çizim, Grafik, Animasyon programları.

COM115 Bilgisayar Bilimlerine Giriş (2-2) 3 4 
Mühendislik ile ilgili temel kavramların tanıtılması. Bölümdeki derslerin ve öğretim elemanlarının tanıtılması. Bilgisayar Mühendisliği kapsamına giren çalışmaları yürüten kurum ve kuruluşların gezilmesi.

PHY121 Fizik I (3-2) 4 5 
Ölçüm standartları ve birimleri, vektörler ve koordinat sistemleri, dinamik, iş, enerji ve güç, enerjinin korunumu, parçacık sistemlerinin dinamiği, çarpışmalar, rotasyonel kinematik ve dinamik, katı cisimlerin dengesi, osilasyonlar (salınım), yerçekimi.

MTH105 Matematik I (4-0) 4 5 
Fonksiyon, limit, süreklilik ve türev. Ortalama Değer Teoremi ve uygulamaları. Belirli ve belirsiz integral. Logaritma, üstel, hiperbolik ve ters trigonometrik fonksiyonlar. L’Hopital kuralı. İntegral alma teknikleri. Alan, hacım, dönel yüzey ve eğri uzunluklarının hesaplanması. Fiziksel uygulamalar. Diziler, seriler, kuvvet serileri, Taylor serisi.

COM102 Bilgisayar Programlama II (4-2) 5 7 
C++ a giriş. Sınıflar ve Nesneler, Dosya İşlemleri, Operatör Aşırı Yükleme, Nesne Yönelimli Programlama, Kalıtım, Çok Biçimlilik, Şablonlar, Akış Giriş/Çıkışı, Olağandışı Durum İşleme.

PHY122 Fizik II (3-2) 4 6 
Madde ve yük, elektrik alanı ve Gauss yasaları, basit elektrik devreleri ve Kirchoff kanunları, manyetik alan, Ampere yasası, Faraday kanunları, direnç, maddenin manyetik özellikleri, Maxwell denklemleri, elektromanyetik dalgalar ve modern fiziğe giriş.

MTH106 Matematik II (4-0) 4 6 
Karmaşık sayılar. Düzlemde ve uzayda vektörler. Vektörler üzerinde cebir. Uzayda doğru, düzlem ve eğri. Çok değişkenli fonksiyonlarda limit, süreklilik ve türev. Kısmi ve yönlü türev. Teğet düzlem. Ekstrem değerler. Katlı integraller. Silindirik ve küresel koordinat sistemleri. Koordinat dönüşümleri. Eğrisel integral. Green Teoremi. Yüzey integrali. Gauss ve Stokes teoremleri.

MTH120 Lineer Cebir (3-0) 3 4 
Matrisler, determinantlar. Doğrusal denklem sistemleri. Vektör uzayları. Taban ve boyut kavramı. Doğrusal dönüşümler. Taban değiştirme. Bir doğrusal dönüşümün tersi. Eşyapı dönüşümleri. Karakteristik denklemler, özdeğerler, özvektörler ve Jordan formu. Özdeğerlerin ve özvektörlerin hesaplanması için sayısal teknikler. İç-çarpım uzayları, dikeylik, kuadratik formlar. Normlanmış uzaylar

ENS120 Ekonomi (3-0) 3 4 
Mühendislik ve Ekonomi, Yatırım kararları, teknik ve finans analizi, makro ve mikro ekonomi kavramları, ekonomi sistemleri, pazar yapıları, milli gelir, enflasyon, işsizlik, parasal politikalar

COM267 Veri Yapıları (3-2) 4 6 
C++ ile programlamaya giriş: temel veri tipleri, soyut veri tipleri ve sınıfları, koleksiyon sınıfları. C++’da soyut operatörler ve generic veri tipleri. Veri Yapıları ve kullanımı. Programlama metotları, sıralama, arama algoritmaları ve uygulamaları, saklama, zaman ölçümleri ve analizi. Yığın ve kuyruk yapıları. Ardışık listeler ve uygulamaları. Özyineleme. Ağaç yapıları ve ağaç tarama algoritmaları

BLM231 Ayrık Yapılar (3-0) 3 6
Mantık. Kümeler. Matematiksel fonksiyonlar. Algoritma, tamsayı, matrisler. Matematiksel akıl yürütme yöntemleri. Bağıntı; çizge ve ağaç yapıları. Boolean cebiri. Hesaplama işlemlerinin modellenmesi. Sonlu ve sonsuz kümeler. Belirlilik ve belirsizlik ilkesi. Çözülebilir ve çözülemezlik kavramı. Permütasyonlar ve kombinasyonlar. Sonlu hesaplama teknikleri. Sayıların gösteriminde taban kavramı, farklı tabanlara göre gösterimler. 2-li, 8-li, 16-lı tabanlarda aritmetik işlemler. Bağıntılar: denklik bağıntısı, sıralama bağıntısı. Grafikler, yön, en kısa yol algoritmaları, ağaçlar. Matematiksel yapılar: grup halka, cisim, kafes.

BLM275 Sayısal Mantık Tasarımı (3-2) 4 6
Anahtarlama fonksiyonları, mantık kapıları (logic gates), birleşebilir devrelerin analizi ve tasarımı, birleşebilir devrelerin en aza indirgenmesi. Orta çapta tümleştirme (MSI) elemanları, flip-floplar, sayıcılar ve ötelemeli kaydediciler. Ardışık devrelerin analiz ve tasarımı, durum tablosu, durum minimizasyonu ve durum ataması. Ardışık MSI elemanları, MSI yoluyla geniş çapta sistem tasarımı, denetçi ve mimari ayırım, sistem denetçisi tasarımı. Sayı sistemleri ve veri gösterimleri. Temel bilgisayar organizasyonu, komut düzeni ve adresleme yöntemleri, komut alma, kod çözme ve işleme. MIB (Merkezi İşlem Birimi) organizasyonu, giriş/çıkış organizasyonu, bellek organizasyonu

COM237 Ağ Tabanlı Programlamaya Giriş(3-2) 4 6 
Temel internet konuları, TCP/IP protokolü, HTML, HTTP protokolleri, JavaScript ve DHTML,Grafikler ve Çoklu ortam, PHP, Public Key Encryption, Firewalls, Cookies.

MAT231 Diferansiyel Denklemler (3-0) 3 5 
Diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması. Birinci basamaktan diferansiyel denklemleri çözme yöntemleri. Yüksek basamaktan doğrusal diferansiyel denklemleri çözme yöntemleri: Sabit katsayılı denklemler, belirsiz katsayılar yöntemi, parametrelerin değişimi, kuvvet serileriyle çözüm yöntemi. Laplace dönüşümü ve girişim (convolution) yardımıyla diferansiyel denklem çözümleri. Diferansiyel Denklem Sistemleri. Sayısal çözüm teknikleri. Çok değişkenli diferansiyel denklemler.

BLM240 Programlama Dilleri (3-2) 4 5 
Programlama dillerine giriş. Programlama dillerinin tarihçesi ve gelişimi. Dillerin yapı ve anlamlarının teorik olarak incelenmesi: CFG, BNF, recursive-descent parsing, attribute grammars, Lex ve Yacc kullanarak lexical ve syntactic analiz. Değişkenlerin temel özellikleri: isim, adres, tip, değer, scope ve lifetime. Type checking. Temel ve bileşik veri tiplerinin incelenmesi. Aritmetik ve mantıksal ifadeler ve değer atama. Kontrol yapıları. Altyordamlar’ın kullanım ve gerçekleştirilmesi, parametre geçirme metotları. Data Abstraction. Nesneye yönelik, fonksiyonel ve mantıksal programlama dilleri. İşlenen kavramların seçilen diller üzerinde incelenmesi.

COM252 Dosya Organizasyonu(3-2) 4 6 
Dosya kavramı, modern bilgisayarlarda sabit disk yapısı ve disk üzerine dosyaların kaydedilmesinin fiziksel anlamı. Dosya tipleri ve işlemleri: sırasız dosyalar, sıralı dosyalar, indeksli sıralı dosyalar: ISAM ve B+-tree yapıları, direk erişim dosyaları: karma (hashing) fonksiyonları. Dosya işlemlerinin zaman analizleri. Seçilen güncel sabit disk örneklerinin özelliklerinin incelenmesi.

COM234 Elektronik I (3-2) 4 6 
Yarı iletken diyot yapıları ve karakteristikleri, diyot devreleri. Transistörlerin yapıları, transistör öngerilimleme devreleri ve transistörlü yükselticiler. Sayısal tümleşik devrelere giriş, temel mantık kapı devreleri ve bellek devreleri

BLM256 Veri İletişimi (3-0) 3 5 
İletişim kavramına giriş, protokoller. Modem, çoklayıcı (multiplexer), iletişim kurallarının dönüştürülmesi, seri ve paralel veri giriş / çıkış ara yüzler (interface), veri hattı iletişim kuralları, hata tanıma ve düzeltme, veri akış denetimi, iletişim amacıyla kullanılan işlem birimleri.

STA250 Olasılık ve İstatistik (3-0) 3 4 
Olasılık kavramı ve olasılığın temel teoremleri. Bağımsızlık, koşullu olasılık ve Bayes kuralı. Rassal değişken ve fonksiyonları. Önemli kesikli ve sürekli dağılımlar. Rassal değişkenlerin fonksiyonlarının dağılımı. İstatistiğin konusu ve yöntemi. Birim, şık, kütle, veri analizi, merkezi eğilim ölçüleri. Örnekleme ve örnekleme yöntemleri, örnekleme dağılımları.

ENS220 İşletme (3-0) 3 4 
İşletme kuralları, planlama, organizasyon ve kontrol, Mühendislikte işletme uygulamaları, imalat, satış finans ve personel.

COM343 Nesne Yönelimli Programlama (3-2) 4 7 
Nesne yönelimli programlamaya giriş ve getirdiği yenilikler. Sınıflar ve tanımlamaları, metodlar ve derecelendirme, bilgiyi ve mekanizmayı kullanıma açma ve gizleme, operatörlere birden fazla işlem yükleme. C++, Java ve Smalltalk gibi nesne yönelimli programlama dilleri kullanarak projeler geliştirme

COM367 İleri Veri Yapıları (3-2) 4 7 
Algoritmaların zaman ve yer kullanımı bakımından analizleri. Inheritance ve soyut sınıflar. İleri lineer olmayan yapılar: Heap, AVL ağaçları, ağaç iteratörleri, çizgeler ve uygulamaları. Koleksiyonları organize etme teknikleri: Sıralama ve karma (merge) algoritmaları. Çizge teorisi ve algoritmaları. En kısa yolu bulma problemi ve algoritmaları.

COM325 Mikroişlemciler (3-2) 4 7 
Mikroişlemci temelli sistemler ve tasarımı, yazılım ve donanım tasarımının entegrasyonu. Hafızalar, giriş çıkış elemanları, kesmeler ve öncelikler. Papatya zincirleme (daisy chaining) tipi iletişimler. Hatlar, bağlantılar, zamanlama, mantık durumu analizcilerinin kullanımı ve mikroişlemci geliştirme merkezleri. Kontrol programlaması, hafızada kalıcı programlar ve programlama. 16, 32 ve 64 bit mimariler ve özellikleri. Eşzamanlı çok-görevli kullanım ve sistem tasarımı

BLM331 Elektronik II (3-2) 4 7 
Transistör öngerilimleme devreleri ve transistörlü yükselticiler. Sayısal tümleşik devrelere giriş, çok bölümlü yükselticiler, kontrol kuramı, feedback kuramı, gürültü kuramı, denge kuramı.

COM376 Bilgisayar Mimarisi (3-2) 4 7 
Bilgisayar yönetimi ve tasarımı, işlemler, kod çözme ve çalıştırma, merkezi işlem ünitesi kontrol ve programlaması. Mikroprogramlama ile kontrol ve donanım bazında kontrol. Matematiksel işlem ünitesi ve çalışma mekanizması. Veri girişi ve veri alma, taşıma yolu yapıları, çok zamanlı veri işleme ve taşıma. Bellek kontrol ve adresleme teknikleri

BLM334 İşletim Sistemleri (3-2) 4 6 
İşletim sistemlerine giriş: kullanım amaçları, işlevleri, özellikleri. Kaynak yönetimi, iş ve kaynak organizasyonu. İşlemlere öncelik sırası verme ve önceliği yeniden ayarlama. Hafıza kullanımı ve kullanım tasarımı. Kesmeler ve kontrolü, işletim sistemi içi haberleşme, çevre birimleri kontrolü, güncel işletim sistemlerinin incelenmesi.

BLM336 Sinyaller ve Sistemler (3-0) 3 5 
Sinyaller ve sistemlerin tanımları. Doğrusal ve zamandan bağımsız sistemler, periyodik sinyallerin Fourier seri gösterimleri, sürekli ve kesikli zaman sinyalleri için Fourier dönüşümü, örnekleme teoremi. Haberleşme sistemlerinin temel prensipleri.

COM352 Veritabanı Yönetimi (3-2) 4 6 
Veri tabanı yönetimine giriş, bilgi saklama metotları ve bilgi organizasyonu. Hiyerarşik bilgi modelleme ve şemalar. E-R Diyagramları. İlişkisel cebir (relational algebra) ve veri tabanı işlem dilleri (SQL, Quel, v.b.). Eşzamanlı işlemler ve tasarımı. Mantıksal veritabanı tasarımı, nesne yönelimli ve bulanık mantık veritabanları, güncel veritabanları örnekleri ve optimizasyon metotları.

BLM364 Otomata Teorisi (3-2) 4 6 
Otomata ve düzenli diller, sonlu durum (finite state) makinalar. Düzenli diller ve aşağı bastırmalı (push down) otomata. İçerikten bağımsız (context-free) diller ve gramerler. Normal yapısal gramerler. Kararsızlık ve çözümsüzlük. Turing makinaları ve problem çözümünde kullanımı.

COM491 Araştırma Teknikleri I (2-2) 3 6 
Bağımsız araştırma ve uygulamaya yönelik olarak bir öğretim elemanının danışmanlığında proje çalışmalarının yapılması ve proje raporlarının hazırlanması. Dönemlik bitirme projeleri bağımsız olabileceği gibi ardışık çalışmalar şeklinde de olabilir. (Bu derslere son iki yarıyılda kayıt yapılabilir.)

BLM431 Bilgisayar Ağları (3-2) 4 8 
Yedi seviyeli ISO-OSI modeli, orta tabaka işlemleri, ALOHA ve LAN protokolleri, IEEE 802.2 ve Ethernet. Veri bağlantısı, hata bulma ve düzeltme protokolleri. Ağ tabakaları, transfer katmanları. Internet, Internet içyapısı ve Internet araçları. Ağ planlama, Ethernet ve alternatifleri. WAN protokolleri.

BLM433 Sayısal Analiz Teknikleri (3-0) 3 6 
Yaklaşık hesap ve yanılgı kavramı. Doğrusal olmayan denklemlerin çözümleri. Yaklaşık kök bulma yöntemleri: aralık yarılama yöntemi, kesen yöntemi, eğim yöntemi, Newton-Raphson yöntemi, ardışık yineleme yöntemi, Bairstow yöntemi. Doğrusal denklem sistemlerinin çözümleri. Matrislerin terslerinin bulunması, determinantların bulunması, özdeğer ve özvektörlerin bulunması. Sayısal integralleme yöntemleri. Sonlu farklar. Newton, Lagrange ve Hermitian iç-değer biçimleri. Sayısal türevleme. Diferansiyel denklemlerin çözümleri: Euler yöntemi, Taylor yöntemi, Runge-Kutta yöntemi, Adams yöntemi.

COM492 Araştırma Teknikleri II (2-2) 3 6 
Bağımsız araştırma ve uygulamaya yönelik olarak bir hocanın danışmanlığında proje çalışmalarının yapılması ve proje raporlarının hazırlanması. Dönemlik bitirme projeleri bağımsız olabileceği gibi ardışık çalışmalar şeklinde de olabilir. (Bu derslere son iki yarıyılda kayıt yapılabilir)

COM438 Bilgisayar Grafiği (3-2) 4 7 
Grafik teknikleri, deformasyon, gölgeleme, yüzeysel haritalama, tarama, renk, animasyon, hareket kavramı, grafik istasyonu, kullanıcı grafik tasarımı

BLM468 Yazılım Mühendisliği (3-0) 3 7 
Problem çözüm kavramları, yazılım sistemleri, veri modelleme, yükleme yapıları, kullanıcı ara yüzleri, devamlı sistemler, uygulamalar.

Teknik Seçmeli Dersler

COM417 Robotik (3-0) 3 5 
Robot donanım mimarisi, Endüstriyel robotlar, optik kodlama, sayısal servo, hız, ivme, hassasiyet, sistem tasarım, mikroişlemli sistemler, mantık analiz, sistem iletişim, algılama sistemleri arayüzler.

COM419 Uzaktan Algılama (3-0) 3 5 
Elektromanyetik Işıma, Fotoğrafik Alıcılar, Sayısal Veriler, Görüntü Yorumlama, Isıl Işıma, Görüntü Çözümleme, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri

COM429 Bilgi Teknolojileri Yönetimi (3-0) 3 5 
İş dünyasında kullanılan bilgisayar sistemlerinin donanım, yazılım, iletişim ve veritabanı yapılarının anlaşılması, İş dünyasında kullanılan önemli bilişim sistemleri kavramları; işletim sistemleri,  karar destek sistemleri, kurumsal kaynak planlama, yönetim bilgi sistemleri, uzman sistemler, Proje yaşam döngüsü; fizibilite, analiz, tasarımi uygulama, bakım aşamaları bu ders kapsamında incelenecektir.

BLM441 Algoritma (3-0) 3 5 
Temel kavramlar. Algoritmaların Karmaşıklığı. Aşağı ve yukarı sınır teorisi. Böl ve yut. Greedy yaklaşımı. Dinamik Programlama. Backtracking. Branch-and-Bound. NP-Complete and NP-Hard problemler. Karmaşıklık. Klasik hesaplama algoritmalarının karmaşıklığının hesaplanması.

BLM445 Bilgi Sistemleri(3-0) 3 5 
Temel kavramlar: veri, bilgi, sistem, planlama, kontrol. Bilgi sistemlerinin tasarımı, uygulaması ve yönetimi.

BLM449 Paralel Veri İşleme (3-0) 3 5 
Flynn’in sınıflandırması. Verilerin organizasyonu ve paralel bilgisayarların paralel veri depolama özellikleri. Paralel programlamaya giriş. Paralellik ve veri işleme. Paralel algoritmalar: senkronizasyon, haberleşme ve kritik bölgeler. Paralellik içeren problemler ve uygulamaları. Paralel programlama dilleri.

COM451 Yapay Zeka (3-0) 3 5 
Giriş, Turing testi, Yapay Zeka konusundaki araştırmaların incelenmesi, problem çözme ve tarama stratejileri. Oyun Oynama. Bilgi Gösterimi. Uzman Sistemler ve kural zincirleme. Görme. Doğal Dil İşleme. Makina Çevirimi. Otomatik Öğrenme. Sinir Ağları.

COM457 İleri Mikroişlemciler (3-0) 3 5
Bilgisayar organizasyonu ve programlaması, makine dili programlaması, dallamaya giriş, Gelişmiş MC68000 aritmetiği, Yüksek Seviye Dil, Tun-Tine ortamı, Ara yüz programlama iletişimi, Hata işleme, Çevresel aygıt hataları, İleri M68000 sistem konuları.

BLM467 Bilgi Mühendisliği ve Yönetimi (3-0) 3 5
Verileri ham halinden örgütsel kulanım için dönüştürüp yapılandırmanın yöntem ve teknikleri. Mantıksal çıkarım ve bilgi modelleme yöntemleri. Mantıksal çıkarımlar. Uzman sistemler araçları. Bilgi temini ve sentezlenmesi. Örgütsel hafıza bilgi mühendisliği sistemlerim geliştirilmesi ve uygulama alanları. Durum tabanlı çıkarım.

COM469 Sinir Ağları (3-0) 3 5 
Sanal sinir sistemleri, tek kat preceptorlar, çok katlı ileri besleme ağları, tek katlı besleme ağları, bağımlı hafızalar, uyumlu ve self organizeli ağlar, sinirsel algoritma uygulamaları, sinir ağları kullanımları

COM471 Gömülü Sistem Programlama (3-0) 3 5 
Gömülü sistemler hakkında genel bilgi, Verilog donanım tanımlama dilinin yazım kuralları, Yapısal modelleme ile kapı seviyesinde tasarım, Veri-akışı modelleme ile tasarım, Davranışsal modelleme ile tasarım, Sentezleme ve benzetim (simülasyon), Sonlu durum makineleri ile tasarım, İşlemci tasarımı (datapath ve kontrol birimi), Çevre birimleri ara yüzü tasarımı(VGA, PS/2 fare ve PS/2 klavye, bellek)

COM483 İşletim Bilgi Sistemleri(3-0) 3 5 
Sıralı dosyalar, Harici sıralama, Büyük hafıza sıralama , DBMS tanıtım, ilişkisel veri tabanı Query dilleri, SQL, index organizasyonu, ters çevrilmiş dosya sistemleri, hassas dosyalama, hızlı sistemler.

BLM485 Ağ Tabanlı Teknolojiler ve Uygulamaları (3-0) 3 5 
Temel kavramlar. İnternet. Client/Server teknolojisi. İnternet bilgi sistemleri: FTP, Gopher, telnet, finger ve World Wide Web. Web browsers ve servers. HTML, Perl, CGI, JavaScript, VBScript, Java, ActiveX, Plug-ins. Web tabanlı ticari uygulamalarda güvenlik.

BLM428 İleri Bilgisayar Ağları (3-0) 3 5
Katmanlı ağ mimarisi: Başvuru modeli. Hizmete erişim noktaları ve arayüzler. Bağlantılı ve bağlantısız hizmetler. Yol atama ve Yönlendirme: Optimallık ilkesi, en kısa yol bulma. Taşkın yöntemi. Uzaklık vektörü ve bağ durumu algoritmaları. Akış ve tıkanıklık denetimi: Kredili ve eşikli akış düzenleme. Trafik şekillendirme. Tıkanıklık önleme. Ağların birlikte hizmet vermeleri: Köprüler, yönlendirici geçitler, tünelleme. Internet’te yönlendirme: Internet protokolleri IPv4 ve IPv6. OSPF (Open Shortest Path First) ve BG (Border Gateway) protokolleri. Hizmet kalitesinin arttırılması: Çok protokollü etiket anahtarlaması. Tümleştirilmiş hizmetler. Kaynak ayırma protokolü. Ayrıştırılmış hizmetler. Bir noktadan çok noktaya yayın yönlendirmesi. Uçtan uca ulaşım: Ulaşım hizmetleri. Bağlantı yönetimi ve akış denetimi. TCP (Transmission Control Protocol). Gerçek zamanlı uçtan uca ulaşım protokolü. Çoğulortam oturum denetimi protokolü.

BLM434 İleri İşletim Sistemleri (3-0) 3 5 
Senkron programlama, çok yönlü işletim sistemleri, Karşıt olma problemi, Kritik parça, Semaphor ve algılama, Kilitleme, Unix işletim sistemi, özellikleri ve iç yapısı

BLM436 Bulanık Mantık(3-0) 3 5
Bulanık küme teorisi, olasılık teorisi ve yaklaşık akıl yürütme. Temel akıllı hesaplama yöntemleri ve bu metotların çeşitli mühendislik problemlerine uygulanması: kontrol sistemleri, örüntü tanıma, bilgi sıkıştırma, uzman sistemler vb. Bu metotlar sistem planlaması, kalite ve teknoloji değişimi, gerçek zamanlı bilgiye dayalı sistem uygulamaları, kontrol sistemleri ve tahmin etme metotlarında geniş uygulama alanı bulmaktadır.

BLM444 Özel Konular(3-0) 3 5
Bilgisayar mühendisliğinde özel konular. Ders içeriği bilgisayar mühendisliği teknolojisi ve teorisindeki yeni gelişmelere bağlı olacaktır.

BLM448 Örüntü Tanıma (3-0) 3 5 
1, 2 ve daha yüksek boyutlu şekillerin tanınması. İstatistiksel ve dile dayalı yaklaşımlar. Uygulama alanlarının incelenmesi. Bayes Karar Verme Teorisi. Karar verme sınırları, sınıflayıcılar, ve ayırıcı fonksiyonlar. Parametrelerin tahmin edilmesi. Kümeleme. Özellik seçimi. Şekil tanımaya yapısal yaklaşımlar. Resim gramerleri ve dilleri. Suni yaklaşımlar. Sinir ağları. Konuşma tanıma.

COM466 Sayısal Görüntü İşleme(3-0) 3 5 
Görüntü İşleme. Ayrık zaman sinyalleri ve sistemler. Örnekleme, yeniden yapılanma ve birimlendirme. Dijital görüntü gösterimi. Temel kavramlar. Fourier dönüşümü, Görüntü çevirimleri. Görüntü geliştirme ve restore etme. Segmentlere ayırma ve tanımlama.

COM470 Tümleşik Sistem Tasarımı (3-0) 3 5
Bu ders mikroişlemci tabanlı tümleşik sistemlerinin tasarım, test ve gerçekleştirme konularını tanıtacaktır. Konular şunları içerir: tümleşik sistemlerin donanımı, donanım bileşenleri ve sentez araçları; tümleşik sistemlerde kullanılan işlemciler; bellekler, ara yüzler, veri yolları; tümleşik yazılım, aygıt sürücüleri ve tümleşik işletim sistemleri; donanım/yazılım birlikte tasarımı tabanlı tümleşik sistemlerde tasarım ve geliştirme.

BLM476 Uzman Sistemler (3-0) 3 5 
Uzman sistemler içerik ve teknikleri, araçlar ve kullanılan programlama dilleri, uzman sistem tasarımı, bilgi kazanımı, mevcut uzman sistemler ve uygulamaları ile güncel hayata uyarlanması.

COM484 Mikroişlemci Arayüzleri (3-0) 3 5 
Mikroişlem çıkışları, I/O ara yüzleri, kodlama ve programlama veri yükleme devreleri, SRAM, DRAM I/O bus sistemleri, PPI sistemleri

BLM486 Ağ Tabanlı Paralel Dağıtım Sistemleri (3-0) 3 5 
Paralel bilgisayarların ve programlama şekillerinin sınıflandırılması. Paralel programlama: message-passing ve shared-memory yaklaşımları. Dağıtılmış hesaplama ile ilgili kavramların tekrarı: Senkronizasyon, güvenirlik, hata düzeltimi. Java dilinin paralel ve dağıtılmış hesaplama ile ilgili bağlantıları. Java Remote Method Invocation, CORBA, DCE. İlgili güncel araştırma yazıları.

COM494 Paralel Programlama (3-0) 3 5 
Bilgisayarlı hesaplama tekniklerinin gelişimi, flyn gruplaması, simetrik çok işlemcili programlama kavramı, openmp kütüphanesi, dağıtık mimari yapıları ve mesaj geçirme kütüphaneleri, mpi kütüphanesinin kullanılması.

BLM496 Bilgisayar Simülasyon ve Modelleme (3-0) 3 5 
Problemin tanımı, problem çözümünün tasarımı ve analizi, hata belirleme. Problemin mümkün matematiksel çözüm yöntemlerinin incelenmesi. Problemin matematiksel bir modele taşınması. Kesin ve yaklaşık çözüm kavramları. Örnek modellerin incelenmesi. Uygulamalar.

COM498 CISCO (3-0) 3 5 
Ağ temelleri, Yönlendirme protokolleri ve kavramlar, LAN anahtarlama ve kablosuz ağlar, WAN erişimi