ENG 202A ve ENG 202B Dersleri Hakkında Duyuru

14.03.2016 tarihinde 13:30-15:30 ENG 202 B (Okutman Songül ŞEN) ve 15:30 – 17:30 ENG 202 A (Okutman Songül ŞEN) dersleri iptal edilmiştir.